СТАТУТ БЕРЕЗАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1

/Files/images/dokumenti/Снимок.PNG

/Files/images/dokumenti/2.PNG

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про перейменування закладу освіти

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 22, підпункту 13 пункту 3 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про освіту“, статтей 33, 34, 35 Закону України „Про повну загальну середню освіту“, статтей 16, 17 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань“ та з метою приведення установчих документів закладів освіти у відповідність до чинного законодавства міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Березанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 Березанської міської ради Київської області (ідентифікаційний код 22203092), що знаходиться за адресою: вул. Шевченків шлях, буд. 135, м.Березань, Броварський р-н, Київська обл., 07541, в Березанський ліцей №1 Березанської міської ради Київської області з 01.09.2022.

2. Затвердити Статут Березанського ліцею №1 Березанської міської ради Київської області в новій редакції (додається).

3. Директору Березанської загальноосвітньої школу І-ІІІ ступенів №1 Березанської міської ради Київської області (Ігнатій О.І.) здійснити організаційно-правові заходи, передбачені чинним законодавством, у зв’язку з перейменуванням закладу освіти та затвердженням статуту в новій редакції.

4. Рішення виготовити у 2 (двох) оригінальних примірниках, один з яких надається державному реєстратору з метою внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО (Гуменюк В.А.)

та першого заступника міського голови Руслана ХРУЛЯ.

Секретар міської ради Олег СИВАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорок першої сесії

Березанської міської ради

восьмого скликання

26.07.2022 № 90

СТАТУТ

Березанського ліцею №1 Березанської міської ради Київської області

(в новій редакції)

1. Загальні положення

1.1. Березанський ліцей №1 Березанської міської ради Київської області (далі за текстом - Заклад) є повним правонаступником Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Березанської міської ради Київської області.

Форма власності – комунальна.

1.2. Повне найменування закладу освіти: Березанський ліцей №1 Березанської міської ради Київської області.

Скорочене найменування: Березанський ліцей №1.

1.3. Юридична адреса Березанського ліцею №1: 07541, вул. Шевченків Шлях, буд. 135, м. Березань, Броварський р-н, Київська область.

1.4. Засновником Березанського ліцею №1 є Березанська міська рада Київської області (далі за текстом – Засновник).

1.5. Уповноваженим органом управління Закладу є відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради (далі — відділ освіти).

1.6. Заклад є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, включаючи початкову та базову середню освіту (за умови наявності відповідної ліцензії). Має рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, бланки зі своїм повним найменуванням.

1.7. Березанський ліцей №1 для досягнення мети своєї статутної діяльності має право набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у власності кошти та інше майно відповідно до законодавства.

1.8. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Березанської міської ради та виконавчого комітету Березанської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами й цим Статутом.

1.9. Заклад фінансується за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Кошторис Березанського ліцею №1 затверджується Березанською міською радою.

1.10. Штатний розпис Закладу затверджуються керівником Закладу за погодженням з Березанською міською радою.

1.11. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12. Структура Закладу визначається власною концепцією діяльності, принципами особистісно орієнтованого навчання й виховання, наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

В обов’язковому порядку забезпечується наступність основної та старшої школи зі збереженням профільного напрямку.

1.13. Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.

Особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, за заявою одного з батьків чи осіб, які їх заміняють, гарантується і забезпечується право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини.

1.14. У Закладі створюються та функціонують професійні спільноти вчителів-предметників, класних керівників, інші форми методичної роботи.

1.15. Психологічне забезпечення освітнього процесу у Закладі здійснює практичний психолог. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальним педагогом. За своїм статусом практичний психолог і соціальний педагог належать до педагогічних працівників.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Закладом відповідно до вимог чинного законодавства. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичною сестрою, яка входить до штату Закладу, а також медичними працівниками відповідного закладу охорони здоров’я у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.17. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Мета та завдання Закладу

2.1. Головною метою Березанського ліцею №1 є створення умов для здобуття особами початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків.

2.2. Заклад функціонує з метою забезпечення:

2.2.1. всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

2.2.2. формування в учнів ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання впродовж життя;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

культурна компетентність;

підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

2.3. Діяльність Закладу будується на принципах гуманізму; демократизму; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також дискримінації за будь-якими ознаками; формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес; органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою; диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

2.4. Заклад несе відповідальність за:

2.4.1. безпечні умови освітньої діяльності;

2.4.2. дотримання державних стандартів освіти;

2.4.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

2.4.4. дотримання фінансової дисципліни.

2.5. Заклад здійснює освітній процес і виховання в інтересах суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я здобувачів освіти, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості для задоволення потреби учнів у самоосвіті.

2.6. Заклад має право:

2.6.1. визначати форми, засоби організації освітнього процесу за погодженням із Засновником;

2.6.2. в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми;

2.6.3. розробляти та пропагувати інформаційно-методичну літературу;

2.6.4. використовувати різні форми морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

2.6.5. розпоряджатися рухомим і нерухомим майном відповідно до вимог чинного законодавства за погодженням із Засновником;

2.6.6. отримувати кошти й матеріальні цінності, не заборонені чинним законодавством України;

2.6.7. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.6.8. встановлювати власну атрибутику і символіку;

2.6.9. надавати населенню додаткові освітні послуги;

2.6.10. співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями на основі угод і договорів про співпрацю;

2.6.11. висвітлювати діяльність закладу на власному інтернет – сайті та в засобах масової інформації.

2.7. Основними завданнями Закладу є:

2.7.1. виховання громадянина України;

2.7.2. формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей й обдарувань, наукового світогляду;

2.7.3. забезпечення відповідності рівня початкової, базової та повної загальної середньої освіти вимогам стандартів освіти;

2.7.4. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

2.7.5. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

2.7.6. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та інших мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад
здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та
психічного здоров'я здобувачів освіти.

2.8. Рівний доступ в Закладі до здобуття повної загальної середньої освіти забезпечується шляхом:

визначення правил зарахування до закладу;

зарахування до початкової школи та гімназії без проведення конкурсу, крім випадків, визначених законодавством;

фінансування Закладу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в обсязі, достатньому для виконання державних стандартів та ліцензійних умов;

дотримання вимог законодавства щодо доступності Закладу для осіб з особливими освітніми потребами;

викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;

використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини;

дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини.

Зарахування дітей до Закладу на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється.

До Закладу для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування Закладу;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому Закладі;

є дітьми працівників цього Закладу.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування Закладу, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

3. Організація освітнього процесу в Закладі

3.1. Освітній процес у Закладі організовується відповідно до Закону України „Про освіту“, Закону України „Про повну загальну середню освіту“, інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) Закладу та спрямовується на розвиток та виявлення здібностей та обдарувань особистості, індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.2. Освітній процес у Закладі здійснюється за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною та іншими формами навчання, положення про які затверджує Міністерство освіти і науки України.

3.3. Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних занять, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня.

Освітня програма містить:

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Заклад розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітня програма розробляється на основі відповідної типової освітньої програми або освітньої програми, розробленої суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затвердженої центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення про використання Закладом освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою Закладу.

Освітня програма Закладу схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником.

3.4. На основі визначеного в освітній програмі Закладу навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується організація освітнього процесу, зокрема: перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів (навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів), та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

3.5. Заклад реалізує освітні програми за кошти державного, місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.

3.6. Заклад працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітньої програми (освітніх програм) Закладу на кожному рівні повної загальної середньої освіти відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей та запитів батьків.

3.7. Заклад може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі згідно з чинним законодавством України.

3.8. Освітній процес у Закладі для здобуття повної загальної середньої освіти організовується в межах навчального року та, як правило, розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

3.9. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу на підставі чинного законодавства в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

3.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше, як 30 календарних днів.

3.11. Безперервна навчальна діяльність учнів Закладу не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-11 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

3.12. За умови організації дистанційного навчання, зокрема в умовах карантинних обмежень, учні різного віку можуть безперервно працювати з технічними засобами під час уроку в часові терміни, визначені Санітарним регламентом закладів загальної середньої освіти:

для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів - 20 - 25 хвилин;

для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин.

Під час уроку, після роботи з технічними засобами учні обов’язково повинні робити вправи для профілактики зорової та статичної втоми.

3.13. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти.

3.14. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління та органами, відповідальними за державний нагляд і контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

3.15. Заклад може обрати інші, окрім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 15 хвилин (для учнів 1-4 класів), 10 хвилин (для учнів 5-11 класів), двох великих перерв відповідно до розкладу уроків - не менше 30 хвилин (1-4 класи) та не менше 20 хвилин (5-11 класи).

3.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Розклад уроків складається з враховуванням оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також чергування протягом дня і тижня навчальних занять з навчальних предметів природничо-математичного, суспільно-гуманітарного циклів із навчальними предметами художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого та технологічного циклів і затверджується керівником Закладу.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством).

3.20. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.21. Заклад є відокремленими від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

3.22. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатись в освітню діяльність Закладу.

3.23. У Закладі забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

3.24. Забороняється залучати здобувачів освіти, працівників Закладу до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

3.25. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти в Закладі через їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3.26. Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом по Закладу, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3.27. Зарахування дітей до 1 класу відбувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

3.28. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно - розвитковим складником.

3.29. У Закладі, за потреби, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення батьків особи з особливими освітніми потребами така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.30. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у Закладі допоміжними засобами для навчання.

3.31. За Закладом закріплюється територія обслуговування дітей. У разі потреби, бажання батьків здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

3.32. Переведення учнів здійснюється за наявності особової справи учня встановленого зразка. Видача особової справи учня батькам або особам, які їх замінюють, для переведення до іншого закладу освіти можлива лише при умові надання довідки про зарахування на навчання, що надав цей заклад.

3.33. За письмовим зверненням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, керівник Закладу приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.34. Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у Закладі визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.35. Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника Закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування учнів до групи подовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня, у виняткових випадках протягом навчального року за наявності вільних місць.

Група подовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів, кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп. Тривалість перебування учнів у групі подовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися.

3.36. Індивідуальне навчання та екстернат в Закладі при потребі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат, затверджені Міністерством освіти і науки України.

3.37. У Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів та потреб учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

4. Оцінювання результатів навчання учнів

4.1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

4.2. За вибором Закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною законодавством.

4.3. У разі запровадження Закладом власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

4.4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.

4.5. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

4.6. Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

4.7. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.8. У разі вибуття учня із Закладу (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки тощо) оцінювання результатів навчання такого учня може проводитися достроково.

4.9. Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність.

Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Закладі здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

Система та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.10. За особливі успіхи в навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення, зокрема: нагородження похвальним листом, грамотою тощо.

4.11.Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Закладу.

4.12.Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

5. Учасники освітнього процесу Закладу, їх права і обов’язки

5.1. Учасниками освітнього процесу є:

здобувачі освіти (учні);

педагогічні працівники;

батьки учнів;

асистенти дітей;

інші працівники Закладу.

Статус учнів, інших учасників освітнього процесу в Закладі, їх права та обов'язки визначаються Законами України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника Закладу. Відповідальність за зміст таких заходів несе його директор.

Не можуть працювати в Закладі або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

5.3. Заклад створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.

Відповідальність за організацію харчування учнів у Закладі, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника та керівника Закладу. Норми та порядок організації харчування здобувачів освіти у Закладі встановлюється чинним законодавством.

Медичне обслуговування у Закладі здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.4. Учні мають право на:

5.4.1. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

5.4.2. якісні освітні послуги;

5.4.3. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

5.4.4. відзначення успіхів у своїй діяльності;

5.4.5. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

5.4.6. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

5.4.7. повагу людської гідності;

5.4.8. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

5.4.9. отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

5.4.10. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів;

5.4.11. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

5.4.12. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.5. Учні зобов’язані:

5.5.1. виконувати вимоги освітньої програми та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

5.5.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

5.5.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

5.5.4. дотримуватися положень цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

5.5.5. повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу (цькування) стосовно учнів, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.6. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

5.7. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

5.7.1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

5.7.2. звертатися до Закладу, уповноваженого органу управління освітою з питань освіти;

5.7.3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

5.7.4. брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

5.7.5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

5.7.6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

5.7.7. отримувати інформацію про діяльність Закладу, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності;

5.7.8. подавати керівництву або Засновнику Закладу заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

5.7.9. вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.8. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

5.8.1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

5.8.2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

5.8.3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

5.8.4. дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

5.8.5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

5.8.6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.8.7. формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

5.8.8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

5.8.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

5.8.10. сприяти керівництву Закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

5.8.11. виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Закладі.

5.9. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а також керівника Закладу, який виконує обов’язки опікуна дитини у випадку, визначеному законом.

5.10. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.11. Педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад у відповідності до чинного законодавства про працю, Закону України „Про повну загальну середню освіту“ та інших законодавчих актів.

5.12. Педагогічні працівники мають право на:

5.12.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

5.12.2. педагогічну ініціативу;

5.12.3. розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

5.12.4. користування бібліотекою, навчальною, спортивною інфраструктурою Закладу;

5.12.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку;

5.12.6. вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

5.12.7. доступ до інформаційних ресурсів, що використовуються в освітньому процесі;

5.12.8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

5.12.9. справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

5.12.10. захист професійної честі та гідності;

5.12.11. індивідуальну освітню діяльність за межами Закладу;

5.12.12. безпечні і нешкідливі умови праці;

5.12.13. подовжену оплачувану відпустку;

5.12.14. участь у громадському самоврядуванні Закладу;

5.12.15. участь у роботі колегіальних органів управління Закладу.

5.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

5.13.1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

5.13.2. виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

5.13.3. сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

5.13.4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі;

5.13.5. дотримуватися педагогічної етики;

5.13.6. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

5.13.7. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

5.13.8. формувати в учнів усвідомлення необхідності дотримуватись Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

5.13.9. виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

5.13.10. формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

5.13.11. захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

5.13.12. повідомляти керівництво закладів освіти про факти булінгу стосовно здобувачів освіти та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу;

5.13.13. додержуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку Закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

5.14. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Закладу.

5.15. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

5.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.17. Працівники Закладу у відповідності до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ проходять безоплатні медичні огляди у встановлені чинним законодавством терміни.

5.18. Учасники освітнього процесу мають також інші права та обов'язки визначені чинним законодавством України та підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема рішеннями Засновника та Органу управління.

6. Виховний процес

6.1. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу в Закладі і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України „Про освіту“, та спрямовується на формування:

6.1.1. відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

6.1.2. поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;

6.1.3. патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

6.1.4. усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

6.1.5. громадянської культури та культури демократії;

6.1.6. культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

6.1.7. прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

6.1.8. почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

6.1.9. культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

6.2. Єдність навчання, виховання і розвиток учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

7. Управління Закладом

7.1. Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснює Засновник або відділ освіти, керівник Закладу, педагогічна рада, вищий колегіальний орган громадського самоврядування Закладу.

Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених Законом України „Про освіту“, Законом України „Про повну загальну середню освіту“, Законом України „Про дошкільну освіту“ та цим Статутом.

7.2. Засновник Закладу:

7.2.1. приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу Закладу, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

7.2.2. затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;

7.2.3. затверджує положення про конкурс на посаду керівника Закладу та склад конкурсної комісії;

7.2.4. приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Закладу;

7.2.5. затверджує за поданням Закладу статегію розвитку;

7.2.6. фінансує виконання стратегії розвитку Закладу;

7.2.7. здійснює контроль за використанням Закладом публічних коштів;

7.2.8. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

7.2.9. забезпечує створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

7.2.10. укладає строковий трудовий договір з керівником Закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Закладу;

7.2.11. розриває строковий трудовий договір з керівником Закладу з подстава та у порядку, визначених законодавством та установчими документами;

7.2.12. реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Закладу.

7.3. Уповноважений орган:

7.3.1. готує для затвердження Засновнику кошторис Закладу;

7.3.2. здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу;

7.3.3. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

7.3.4. здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в Закладі та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

7.3.5. реалізує інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7.4. Засновник зобов’язаний забезпечити:

7.4.1. утримання та розвиток Закладу, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

7.4.2. дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Закладу;

7.4.3. можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Закладу;

7.4.4. оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України„Про освіту“,„Про доступ до публічної інформації“та„Про відкритість використання публічних коштів“.

7.5. Безпосереднє управління Закладом здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність, повноваження якого визначені законами України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, цим Статутом та трудовим договором.

Директором може бути громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, пройшов конкурсний відбір та визнаний переможцем конкурсу.

7.6. Директор Закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора Закладу вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника; представники місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (за згодою); представники інститутів громадянського суспільства. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу освіти, призначеного вперше.

Конкурс на посаду директора Закладу проводиться відповідно до чинного законодавства та Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого Засновником.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники органів громадського самоврядування Закладу.

Після закінчення строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії директора в цьому або іншому закладі загальної середньої освіти чи продовжити роботу в цьому Закладі на іншій посаді відповідно до чинного законодавства.

7.7. Директор Закладу має право:

7.7.1. діяти від імені Закладу без довіреності та представляти Заклад у відносинах з іншими особами;

7.7.2. підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу;

7.7.3. приймати рішення щодо діяльності Закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

7.7.4. призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

7.7.5. визначати режим роботи Закладу;

7.7.6. ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

7.7.7. видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

7.7.8. укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

7.7.9. звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу;

7.7.10. приймати рішення з інших питань діяльності Закладу.

7.8. Директор Закладу зобов’язаний:

7.8.1. виконувати Закон України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, „Про дошкільну освіту“ та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

7.8.2. планувати та організовувати діяльність Закладу;

7.8.3. розробляти проект кошторису та подавати його Уповноваженому органу на затвердження;

7.8.4. надавати щороку пропозиції Засновнику щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7.8.5. організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу в межах затвердженого кошторису;

7.8.6. забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

7.8.7. затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;

7.8.8. затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;

7.8.9. організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

7.8.10. затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу;

7.8.11. створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

7.8.12. затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечити її створення та функціонування;

7.8.13. забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

7.8.14. контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

7.8.15. забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

7.8.16. створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

7.8.17. сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

7.8.18. створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;

7.8.19. сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі;

7.8.20. формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу;

7.8.21. створювати в Закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

7.8.22. організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

7.8.23. забезпечувати відкритість і прозорість діяльності, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог чинного законодавства та інших законів України;

7.8.24. здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

7.8.25. організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

7.8.26. звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку;

7.8.27. виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Директор Закладу має права та обов’язки педагогічного працівника, встановлені нормами діючого законодавства, та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

7.9. Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“ і цим Статутом. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Закладу.

7.10. Педагогічна рада Закладу:

7.10.1. схвалює стратегію розвитку Закладу та річний план роботи;

7.10.2. схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

7.10.3. схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

7.10.4. приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

7.10.5. приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

7.10.6. розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

7.10.7. приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

7.10.8. приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

7.10.9. може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

7.10.10. розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим Статутом до її повноважень.

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

7.11. У Закладі можуть діяти:

7.11.1. органи самоврядування працівників Закладу;

7.11.2. органи учнівського самоврядування;

7.11.3. органи батьківського самоврядування.

7.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори колективу Закладу, що скликаються не рідше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

7.13. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

7.13.1. працівників Закладу - зборами трудового колективу;

7.13.2. батьків - класними батьківськими зборами;

7.13.3. учнів (здобувачів освіти) - класними зборами.

7.14. Термін повноважень делегатів становить 1 рік.

7.15. Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, Засновник.

7.16. Загальні збори:

7.16.1. заслуховують звіт директора Закладу;

7.16.2. оцінюють діяльність директора Закладу;

7.16.3. можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту;

7.16.4. можуть обирати раду Закладу та затверджувати положення про неї тощо.

7.17. Рішення загальних зборів колективу Закладу може бути реалізоване лише в тому випадку, якщо воно не суперечить чинному законодавству.

7.18. Вищим органом громадського самоврядування працівників Закладу є загальні збори трудового колективу Закладу.

7.19. Загальні збори трудового колективу:

7.19.1. розглядають та схвалюють проект колективного договору;

7.19.2. затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.19.3. визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

7.19.4. обирають комісію з трудових спорів.

7.20. Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

7.21. Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

7.22. За рішенням Засновника або уповноваженого ним органу може бути утворена на визначений Засновником строк піклувальна рада.

7.23. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Закладу, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

7.24. Піклувальна рада:

7.24.1. аналізує та оцінює діяльність Закладу та його керівника;

7.24.2. розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу та аналізує стан їх виконання;

7.24.3. сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

7.24.4. проводить моніторинг виконання кошторису Закладу і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором;

7.24.5. має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту;

7.24.6. може вносити засновнику Закладу подання про заохочення керівника або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

7.24.7. здійснює інші повноваження, визначені установчими документами Закладу.

7.25. Склад піклувальної ради формується Засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління Закладу, органів громадського самоврядування, депутатів міської ради. До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники Закладу.

7.26. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

7.27. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління Закладом з правом дорадчого голосу.

7.28. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником Закладу.

8. Прозорість та інформаційна відкритість Закладу

8.1. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей Закладу.

8.2. Заклад зобов’язаний забезпечувати на своїх веб-сайтах відкритий доступ до такої інформації та документів:

8.2.1. Статут Закладу;

8.2.2. ліцензії на провадження освітньої діяльності;

8.2.3. сертифікати про акредитацію освітніх програм;

8.2.4. структура та органи управління Закладу;

8.2.5. кадровий склад Закладу;

8.2.6. освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

8.2.7. територія обслуговування, закріплена за Закладом його засновником;

8.2.8. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Закладі;

8.2.9. мова освітнього процесу;

8.2.10. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

8.2.11. матеріально-технічне забезпечення Закладу (згідно з ліцензійними умовами);

8.2.12. результати моніторингу якості освіти;

8.2.13. річний звіт про діяльність Закладу;

8.2.14. правила прийому до Закладу;

8.2.15. умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

8.2.16. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

8.2.17. правила поведінки здобувача освіти в Закладі;

8.2.18. план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

8.2.19. порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування);

8.2.20. порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

8.2.21. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу або на вимогу законодавства.

8.3. Заклад, що отримує публічні кошти, та їх Засновник зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

9. Матеріально-технічна база Закладу

9.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспорт, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Закладу.

9.2. Майно Закладу належить йому на правах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.4. Для забезпечення освітнього процесу база Закладу складається з навчальних кабінетів, а також спортивних залів, бібліотеки, архіву, медичних кабінетів, комп’ютерних класів, їдалень, приміщень для технічного персоналу тощо.

9.5. Заклад має у користуванні земельні ділянки, на яких розміщуються спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі, зелені насадження. Порядок, умови та форми набуття прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

10. Фінансово-господарська діяльність Закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі кошторису, що затверджується Засновником з урахуванням пропозицій Закладу.

10.2. Джерелами формування кошторису Закладу є:

10.2.1. кошти державного бюджету;

10.2.2. кошти місцевого бюджету;

10.2.3. плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

10.2.4. гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

10.2.5. добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

10.2.6. доходи від надання в оренду приміщень;

10.2.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

10.3. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на:

10.3.1. здобуття повної загальної середньої освіти;

10.3.2. здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

10.3.3. підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

10.4. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається директором Закладу відповідно до чинного законодавства. За рішенням директора Закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.6. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

10.7. Доходи Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на потреби Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

11. Міжнародне співробітництво

11.1. Заклад має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з іншими закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

11.2. Заклад, педагогічні працівники, учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

12. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу

12.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах та у спосіб, визначені чинним законодавством.

12.2. Формами заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є:

12.2.1. плановий (позаплановий) інституційний аудит;

12.2.2. позапланова перевірка.

13. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання Закладу

13.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом перетворення, злиття, приєднання, поділу, виділу. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, утвореною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, утвореною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

13.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників або інших визначених закладів освіти відповідно до чинного законодавства.

13.3. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу Засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні.

14. Прикінцеві положення

14.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження Засновником та реєстрації в установленому порядку.

14.2. Зміни до цього Статуту вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції за пропозицією Засновника, Уповноваженого органу управління чи директора Закладу.

14.3. Зміни до цього Статуту затверджуються у тому ж порядку, що і цей Статут та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Секретар міської ради Олег СИВАК

СТАТУТ БЕРЕЗАНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

/Files/images/dokumenti/статут.png

/Files/images/dokumenti/Розпорядження 1.png

/Files/images/dokumenti/Розпорядження 2.png

І. Загальні положення

1. БЕРЕЗАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ №1 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад , Положенням про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами засудженими до позбавлення волі, Положенням про екстернат та власним Статутом.

2. Засновником школи є Березанська міська рада. За своєю організаційно – правовою формою є комунальна організація (установа, заклад).

3. Школа є юридичною особою, має штамп, печатку, самостійний баланс, рахунки в установах банків

4. Школа діє та приймає самостійно рішення і здійснює діяльність згідно власного Статуту та Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого МОН.

5. Статут школи затверджується відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради та реєструється місцевим органом виконавчої влади або місцевим самоврядуванням.

6. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому для його реєстрації.

7. Юридична адреса : 07541 Київська область, місто Березань, вул. Шевченків Шлях,135.

8. Створення, реорганізація та ліквідація школи здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за рішенням засновника та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9. При реорганізації школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступника.

10. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчались в ній повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

11. При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства.

12. Класи у школі формуються за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

13. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів з вечірньою , очно-заочною, екстернатною формами навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою.

14. З урахуванням потреб населення та місцевих умов в закладі створено групи продовженого дня за батьківські кошти, вечірні класи для Березанської виправної колонії №95, класи з очно-заочної форми навчання, індивідуальна форма навчання, а також надання інших освітніх платних послуг.

15. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

16. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

17. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

18. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту.

19. Головним завданням школи є :

- забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту за денною або вечірньою, очною або заочною, індивідуальною формами навчання (в тому числі екстерном);

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до Конституції України, державних символів України, до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

20. Діяльність школи спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських принципах науковості , на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства і держави.

21. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім закладом, школа має статус I-III ступенів , може мати в своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, ГПД за батьківську плату, вечірні класи для Березанської виправної колонії №95, класи з очно-заочної форми навчання, а також надання інших освітніх платних послуг.

ІІ. Зарахування учнів до загальноосвітнього

навчального закладу та їх відрахування

22. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за школою відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

23. Зарахування учнів до всіх класів школи I-III ступеня здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

24. Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням окремих предметів,здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

25. Керівник школи зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами,що регламентують організацію навчально-виховного процесу.


26. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку установленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

27. Зарахування та добір учнів для навчання у спеціальних школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому МОН.

28.Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування з таких навчальних закладів здійснюється за рішенням суду.

29. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

30. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

За рішенням педагогічної ради школи, погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із зазначених закладів та переведення їх до закладу за місцем проживання.

31. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідно-го органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини з школи до місцевого органу управління освітою.
Рішення про відрахування із закладу будь-якого типу та форми власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управ-управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

32. Навчально-виховний процес школи здійснюється відповідно до навчального плану, складеного на основі типового навчального плану, затвердженого Міністерством освіти та науки України.

У робочому навчальному плані з урахуванням типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

33. Робочий навчальний план школи затверджується відділом освіти.

34. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

35. Відповідно до навчального плану школа працює за навчальними планами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти та науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей, обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” , Положенням про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами засудженими до позбавлення волі, Положенням про екстернат та власним Статутом.

36. Навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти сформована на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти.

37. Варіативна частина формується з урахуванням спеціалізації та профілю навчання, побажань батьків та учнів, станом матеріально-технічної бази школи, наявністю педагогічних кадрів.

38. З урахуванням освітніх запитів, особливостей регіону, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа організовує профільне навчання в старшій школі.

39. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою формою навчання, індивідуальною,заочною та вечірньою формами навчання, індивідуальною формою навчання, у вигляді екстернату.

40. Навчальний рік у школі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

41. Структура навчального року та режим роботи встановлюється у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти.

Навчальний рік для учнів 1-11(12) класів ділиться на два семестри. Закінчується навчальний рік відповідно до рішень Міністерства освіти та науки України.

42. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

43.Тривалість уроків становить 35 хвилин у 1-ому класі, у 2- 4 класах – 40 хвилин, в 5- 11-х класах – 45 хвилин, у вечірніх класах – 40 хвилин(відповідно до режиму роботи виправного закладу), у класах з очно-заочною формою навчання – відповідно до кількості годин, передбачених Типовим навчальним планом для вечірньої(змінної) школи (перехідний)(заочна форма навчання) для груп, у яких кількість учнів становить менше ніж 9 осіб.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби.

44. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час написання лабораторних та контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану.

45. Тривалість перерв між уроками установлена з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

46. Вечірні класи ІІ ступеня - основна школа (5-9 класи), термін навчання 5 років, Ш ступеня – старша школа (10-12 класи), термін навчання 3 роки.

47. Граничний вік учнів, які одержують середню освіту не обмежується.

48. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим кабінетом Міністрів України.

49. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором школи.

50. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

51.Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

52. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

53. Тижневий режим роботи школи – п’ятиденний і фіксується у розкладі уроків.

54. У школі визначена українська мова навчання.

55. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

56. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються МОН.

57. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

58. У 1-ому класі дається словесна оцінка якості знань, умінь і навичок учнів, в 2-му класі питання оцінювання знань учнів за 12-бальною шкалою здійснюється за рішенням педагогічної ради школи.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми. Тематичне оцінювання є обов’язковим і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці. Воно проводиться у терміни, передбачені навчальною програмою, календарним плануванням, відповідними рішеннями Міністерства освіти та науки України.

У школі може бути запроваджено підсумкове та поточне оцінювання. Оцінювання знань учнів може виноситися на окремий день на тиждень.

59.У школі може запроваджуватися модельна, розвиваюча система навчання.

60.Навчання учнів у випускних 4, 9, 11-х(12-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації, а також порядок переведення й випуску учнів встановлюється Міністерством освіти та науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ

Перевідними та випускними оцінками є всі оцінки 12-бальної шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про освіту.

61.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) та інклюзивною формою навчання.

62.Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

63. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

64. Випускникам 9,11-х(12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

65.За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а випускникам ІІІ ступеня видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН .

66. За відмінні успіхи у навчанні учні школи можуть одержувати стипендії, премії згідно рішення педагогічної ради та ради школи із залучених поза бюджетних коштів.

67. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

68. План проведення навчальних екскурсій та навчальної практики затверджується директором школи. Форми організації навчальної практики можуть бути різними.

V. Виховний процес у школі

69.Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

70.Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

71.У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності у зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

72.Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи. Застосування методів фізичного та психологічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально – виховного процесу

73. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, адміністрація школи, батьки або особи, які їх замінюють.

74. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», даним Статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

75. Учень – особа, яка навчається і виховується у школі.

76. Учні школи мають гарантоване державою право на :

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять, предметів варіативної частини навчального плану;

- участь в роботі органів громадського самоврядування школи;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

77. Учні школи зобов’язані :

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі неменшому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних етичних норм, поважати честь і гідність учнів та працівників;

- учні зобов’язані носити шкільну форму визначену згідно чинного законодавства;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- в разі нанесення матеріальних збитків навчальному закладу учні, батьки повинні відшкодувати їх;

- учні можуть бути відраховані зі школи за невиконання своїх обов’язків згідно Статуту;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

78. Учні школи залучаються за їх згодою та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

79. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них накладаються стягнення відповідно до закону.

80. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

81. Права та обов’язки педагогічних працівників визначаються нормативно – правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Статутом та посадовою інструкцією.

82. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується відділом освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

83.Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права і обов’язки яких визначаються нормативно – правовими актами Міністерства освіти та науки України, правилами внутрішнього розпорядку, цим Статутом та посадовою інструкцією.

84. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

85. Директор та педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти та науки.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

86. Педагогічні працівники мають право :

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів у школі та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції керівництву школи і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.

87. Педагогічні працівники зобов’язані :

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

88. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

89.Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

90. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право :

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, інноваційній, спортивній, трудовій діяльності школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

91. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

92. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовленими Статутом та відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VIІ. Управління загальноосвітнім навчальним закладом

93. Вищим органом управління школою є Березанська міська Рада.

94. Березанська міська Рада:

- створює керівникові умови для продуктивної праці;

- не втручається в оперативно-розпорядницьку діяльність керівника, направлену на виконання статутних вимог;

95. Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради:

- здійснює оперативне управління школою;

- здійснює кадрове та методичне забезпечення школи;

96. Керівництво школою здійснює його директор, який може бути тільки громадянином України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку ,встановленому МОН..

97. Директор школи та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради згідно із законодавством.

98. Директор школи :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із школи і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

99. Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

100. Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

101. Педагогічна рада розглядає питання :

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про освіту;

- про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

102. Органом громадського самоврядування у школі є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій ( по 15 чоловік ):

- працівники школи - зборами трудового колективу;

- учнів школи - класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів.

Право скликати збори мають Голова Ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

103.Загальні збори заслуховують звіт директора школи про здійснення керівництва школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи.

104.У школі за рішення загальних зборів можуть створюватися і діяти рада школи, батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє і затверджує МОН.

У період між загальними зборами діє рада школи. До складу ради школи обираються пропорційно представники (по 3 представника) від педагогічного колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості, строк повноваження яких становить 3 роки.

Рада школи скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. Рада школи :

- організовує виконання рішень загальних зборів та погоджує робочий навчальний план та режим роботи школи;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти;

- розглядає ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів;

- розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Члени піклувальної ради школи обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування школи, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

Ш. Матеріально - технічна база та фінансово- господарська діяльність школи

105.Матеріально-технічну базу школи складають основні фонди (будівлі, споруди, земля, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності), вартість яких відображено у балансі.

106.Майно, закріплене за комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо не передбачено законодавством, використовується виключно для виконання статутних цілей і завдань. Операції по оренді, відчуженню майна школи проводяться виключно за рішенням міської ради.

107.Фінансування школи здійснюється його засновником відповідно до встановленого законодавством порядку.

108.Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів, на основі кошторису.

109. Джерелами фінансування школи є :

- кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду землі, приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством;

Кошти школи, які повністю або частково фінансуються із бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

110.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. Для організації своєї фінансової діяльності школа може мати свої рахунки у банку і всі фінансові та бухгалтерські операції здійснює через банк.

111.Школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутовий умов працівників школи.

112. Звітність про діяльність школи ведеться відповідно до законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

113. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін в рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

114. Школа має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

X. Контроль за діяльністю закладу

115.Відносини школи із засновником будуються на засадах його підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності.

114.Контроль за діяльностю школи здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освіти та контролюючі органи у відповідності до законодавства України.

116. Основною формою державного контролю за діяльністю школи будь-якого типу і форми власності є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

117. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування школи або відповідного органу управління освітою.

118.Атестованій школі, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

119.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою школи, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

СТАТУТ

РОЗГЛЯНУТО НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ №7 ВІД 26.02.2015р.

Кiлькiсть переглядiв: 278

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.